Skip to content

 

 

TERMES I CONDICIONS PER A USUARIS

 

L'accés, navegació i utilització del lloc web www.busup.com (en endavant, el "Lloc Web") implica l'acceptació de l'usuari, expressa i sense reserves, de tots els termes aquí continguts. En endavant, es farà referència a aquest document com a "Termes i Condicions", de manera indistinta. 

 

L'observança i compliment del que disposen els Termes i Condicions serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si Ud. no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del Lloc Web.

 

En usar el Lloc Web Ud. es compromet, per tant, a utilitzar els continguts de conformitat amb la legislació vigent i amb els presents Termes i Condicions, i reconeix i accepta que l'ús dels continguts oferts en el Lloc Web serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

 

 

IDENTIFICACIÓ I SERVEIS PRESTATS PEL TITULAR


Identificación del titular

 • Titular: BUSUP TECHNOLOGIES, S.L.  (en endavant, "BUSUP" o el "Prestador")
 • Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes 133, 08014, Barcelona.
 • NIF: B66864307
 • Registre Públic: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45935, Foli 169, Secció, Full 503483, Inscripció 1a.
 • Contacte: info@busup.com
 •  

Serveis prestats pel titular

 

BUSUP és una entitat dedicada a l'oferta, reserva i contractació de diversos serveis de transport discrecional de passatgers de carretera (en endavant, els "Serveis de Transport"), l'execució tècnica dels quals recaurà en terceres entitats transportistes independents a BUSUP (en endavant, "Operadors de Transport"). 

 

Per tal de facilitar la contractació dels Serveis de Transport, BUSUP posa a disposició dels osuaris una plataforma que permet, entre d'altres, la remissió de sol·licituds dels Serveis de Transport, la configuració de preferències per al filtratge i la recepció d'aquestes sol·licituds per part de BUSUP (en endavant, la "Plataforma"). 

 

Per poder descarregar la Plataforma, s'haurà de comptar necessàriament amb un ordinador de sobretaula, un dispositiu mòbil i/o tablet, amb les especificacions i configuracions tècniques necessàries per a l'adequat funcionament i amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la connexió seran per compte exclusiu del usuari.  Pot descarregar gratuïtament la nostra Plataforma disponible a Google Play i App Store.

 

Amb caràcter addicional, els osuaris podran tenir accés a una oferta variada de proveïdors, productes i serveis que BUSUP, si s' escau, decideixi oferir en cada moment. 

 

OBJECTE


Els presents Termes i Condicions regulen l'accés, navegació i utilització del Lloc Web.  BUSUP es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts, dels presents Termes i Condicions i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració del seu Lloc Web.

 

No obstant això, l' accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar els presents Termes i Condicions.

 

BUSUP es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què aquí apareixen o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris. 

 

 

SERVEIS PRESTATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB


El Lloc web es considera un mitjà per oferir als usuaris informació sobre els serveis oferts, així com, un canal d'atenció online a través del qual poden accedir als següents serveis:  

 • Informació relacionada amb les diferents solucions ofertades per BUSUP.
 • Canals de contacte per a usuaris, clients i operadors de transport que vulguin unir-se a BUSUP.

L'accés i navegació al Lloc Web no requereixen registre, tot i que per rebre informació, publicitat i ofertes periòdiques de les nostres campanyes promocionals i dels nostres productes, és possible que sigui necessari emplenar els formularis ubicats al Lloc Web, sempre que ho autoritzi prèviament. 

 

 

PROHIBICIONS GENERALS


Està terminant prohibit comunicar informació o continguts a través d'aquest Lloc Web que:

 • Puguin ser considerats com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat.
 • Inclogui fotografies o que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l' oportú consentiment dels seus titulars.
 • Vulnerin el secret de les comunicacions o suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, xenófoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l'ordre públic.
 • Continguin "spam" i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent.
 • Inclogui publicitat o comunicacions comercials per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I DRETS D'IMATGE


BUSUP és titular o, si s'escau, compta amb les llicències corresponents, sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual del Lloc Web, així com els drets de propietat intel·lectual sobre la seva informació, materials i continguts, inclosos, entre d'altres, codi font, dissenys, estructura de navegació, imatges, gràfics, música, so, fotografies, vídeos i textos escrits en qualsevol llengua,  incloent, així mateix, codis de programació.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de cap dret de propietat intel·lectual per part de BUSUP.

 

Cap contingut del Lloc Web podrà ser modificat, copiat, distribuït, emmarcat, reproduït, republicat, descarregat, extret, mostrat, publicat, transmès o venut de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de BUSUP. Qualsevol altre ús del contingut del Lloc Web queda, així mateix, terminantment prohibit, amb l'única excepció de l'ús en l'àmbit estrictament domèstic.

 

Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element del Lloc Web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat intel·lectual o industrial. En particular, no podran utilitzar-se continguts protegits pel dret d'autor, marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a BUSUP.

 

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat del Prestador o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del Prestador o dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contrari, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

 

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi en el Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc Web.

 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a BUSUP a través de qualsevol dels canals habilitats a l'efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Lloc Web, així com qualsevol tipus de lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de BUSUP, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

 

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ A AQUEST LLOC WEB


Enllaços des d'altres pàgines al Lloc Web

 

BUSUP no autoritza l'establiment d'un enllaç al present Lloc Web des d'altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o a l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

 

BUSUP no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web.

 

BUSUP no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

En qualsevol cas, BUSUP es reserva el dret a prohibir els enllaços al Lloc Web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

 

 

Enllaços des del Lloc Web a altres pàgines i xarxes socials

 

En cas que al Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, BUSUP informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, de manera que BUSUP no disposa de mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació,  continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present Lloc Web.

 

En conseqüència, BUSUP no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts,  en general.

 

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a BUSUP als efectes que es procedeixi a valorar si cal deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes,  l'acció que, si s'escau, es durà a terme en el menor temps possible.

 

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà necessàriament que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre BUSUP i el responsable de la pàgina web aliena.

 

Així mateix, BUSUP posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que el Prestador manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

 

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre el Prestador i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part del Prestador dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

 

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, el BUSUP no comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en els presents Termes i Condicions, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint el Prestador en aquest procés.

 

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de BUSUP. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat pel Prestador, per la qual cosa el Prestador no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d' aquests entorns.

 

Atès que el Prestador no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l' usuari reconeix i accepta que el Prestador no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l' usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l' usuari ha d' extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

 

 

REGLES D'ÚS DEL LLOC WEB

 


No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Usar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l'ordinador d'un tercer;
 • Usar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Usar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris sense el consentiment d'aquests;
 • Usar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;
 • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;
 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes del Prestador, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.

L' incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció pel Prestador de les mesures oportunes emparades en Dret i en l' exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat d' indemnització pels danys i perjudicis causats. Encara que no es produís cap reclamació d'un tercer, BUSUP es reserva la possibilitat d'impedir l'accés al Lloc Web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

 

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES


BUSUP no pot garantir la fiabilitat, utilitat, actualitat o veracitat de tota la informació del Lloc Web. 

En conseqüència, BUSUP no garanteix ni es fa responsable de: 

 • La veracitat i la continuïtat dels continguts mostrats en el Lloc Web; 
 • L' absència d' errors en aquests continguts; 
 • L'absència de virus i/o altres components danyosos en el Lloc Web o en el servidor que el subministra;
 • Els danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web; 
 • La invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; 
 • La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; 
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ, i 
 • Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que BUSUP estableix en relació amb el Lloc Web o a través de la vulneració dels seus sistemes de seguretat.

No obstant això, BUSUP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats al Lloc Web.

 

Si l'usuari tingués coneixement de la publicació d'alguna dada inexacte, desactualitzada i falsa o de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o de qualsevol altre dret,  ho haurà de notificar immediatament a BUSUP perquè aquesta pugui procedir a l' adopció de les mesures oportunes.

 

 

DISPOSITIUS I SISTEMES


Per poder fer ús del Lloc Web, el usuario ha de comptar amb connexió a Internet i un dispositiu amb un navegador compatible amb el Lloc Web. El usuario és responsable de totes les despeses associades a aquesta connexió, incloses aquelles despeses derivades del tràfic de dades, independentment del lloc on el usuario faci ús del Lloc Web.

El Lloc Web està disponible per als següents navegadors:

 • Chrome;
 • Firefox;
 • Safari; y
 • Microsoft Edge.

Podem deixar de donar suport a qualsevol dels navegadors en qualsevol moment a la nostra discreció. Quan un navegador ja no sigui compatible, deixarem de tractar els problemes que als usuaris li poguessin sorgir. La configuració del navegador ha de permetre l'ús de cookies i altres dispositius anàlegs per, almenys, permetre la inserció de cookies tècniques i de funcionament. Així mateix, no ha de tenir cap bloquejador de finestres emergents.

 

Per tenir una bona experiència d'usuari, cal una velocitat de connexió de, almenys, 3MB/s. En cap cas, BUSUP serà responsable per la sobrecàrrega d'Internet o per fallades degudes a problemes relacionats amb els equips o les xarxes dels usuaris.

 

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES


La visita al Lloc Web no obliga l'usuari a facilitar cap informació sobre si mateix, excepte per a determinades funcionalitats de la web que depenen de l'ús de Cookies, tal com s'informa en la Política de Cookies.

 

Tanmateix, per utilitzar o accedir a determinats continguts, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, conforme a l' informat en la Política de Privacitat.

 

 

NUL·LITAT PARCIAL


Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Termes i Condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a l'esmentada disposició o a la part d'ella que resulti nul·la o ineficaç, subsistint els presents Termes i Condicions en tota la resta, i i esdevenint tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

 

 

COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE


Sempre que la normativa vigent a l'efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà d'aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents segons la legislació vigent,  així com, si s'escau, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants als quals ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

 

En el cas que qualsevol disposició dels presents Termes i Condicions fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants.

 

El no exercici o execució per part del Prestador de qualsevol dret o disposició contingut en els presents Termes i Condicions no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit per la seva part.

 

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot adreçar-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat "IDENTIFICACIÓ", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

 

 

Darrera actualització: maig de 2023

© 2023 BUSUP TECHNOLOGIES, S.L. Tots els drets reservats.